04 września 2015

Jak wypisać się od lekarza POZ

Jakiś czas temu chciałem wypisać się od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Podstawowy sposób wypisania się polega na zapisaniu się do jakiegoś innego lekarza. Ale co jeśli ktoś nie chce być nigdzie zapisany?

Z powyższym pytaniem zwróciłem się do centrali NFZ. Gdy otrzymaną odpowiedź chciałem zastosować w praktyce, to okazało się, że lokalny oddział inaczej interpretuje przepisy. Dlatego z ciekawości postanowiłem sprawdzić jak na ten temat patrzą pozostałe oddziały wojewódzkie (OW). Wydawać by się mogło, że w Polsce panuje jedno prawo, więc wszędzie będzie tak samo. Okazuje się jednak, że nie. Spośród 16 oddziałów: 7 twierdzi, że nie można się wypisać od lekarza POZ, 5 chce żeby udać się z tą sprawą do świadczeniodawcy, 1 prosi o wysłanie rezygnacji do NFZ, 2 oddziały ignorują pytania pacjentów, a żartownisie ze Świętokrzyskiego OW twierdzą, że można zrezygnować, ale żeby to zrobić trzeba być osobą nieubezpieczoną. 


Odpowiedzi poszczególnych jednostek wyglądały tak:

Centrala:
Zrezygnować z deklaracji lekarza POZ można poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia do oddziału wojewódzkiego NFZ.
Dolnośląski:
Zignorowali pytanie.  


Kujawsko-Pomorski:
Odpowiadając na Pana pytanie, informuję, że „wypisać się” od swojego lekarza poz można tylko poprzez złożenie deklaracji wyboru u innego świadczeniodawcy.

Ustawa  z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, art. 56 (Dz.U.2015.581 tj.).


Lubelski:
W związku z zapytaniem skierowanym do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wyboru lekarza POZ, informuję, że zagadnienie związane z korzystaniem pacjenta ze świadczeń zdrowotnych, w tym zasady wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581) oraz akty wykonawcze. Zgodnie z art. 28 ww. ustawy Świadczeniobiorca ma prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej spośród tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Świadczeniobiorca ma prawo bezpłatnego wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 zł. Świadczeniobiorca nie ponosi opłaty w przypadku zmiany swojego miejsca zamieszkania lub w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę, lekarza, pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego świadczeniodawcy lub z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy. Świadczeniobiorca może wybrać lekarza, pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej u tego samego świadczeniodawcy, u różnych świadczeniodawców albo będących świadczeniodawcami. Jeżeli pacjent raz wybierze lekarza POZ, to aby z niego zrezygnować wymagane jest złożenie nowej deklaracji do innego lekarza lub innego lekarza w innej placówce.


Lubuski:
Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość wycofania deklaracji wyboru lekarza rodzinnego, bez wskazywania nowego wyboru. Ponieważ złożenie deklaracji stanowi oświadczenie woli pacjenta, ma on w związku z tymprawo do zmiany tego oświadczenia, a więc do wycofania przedmiotowej deklaracji z datą bieżącą. Zgodnie z art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego(Dz.U.2014.121 j.t. ze zm.) oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób,że mogła zapoznać się z jego treścią (…). W tym celu pacjent zwraca się do świadczeniodawcy, który powinien na bieżąco wycofać deklarację wyboru z listy aktywnej po stronie swojego systemu informatycznego. Nadmieniam, że w przypadku skorzystania z powyższej możliwości pacjent pozostaje bez wybranego lekarza poz.W przypadku wyrażenia przez Państwa woli złożenia deklaracji wyboru lekarza rodzinnego w innej placówce, istnieje taka możliwość poprzez złożenie nowej deklaracji w wybranej placówce - bezpłatnie pacjent może zmienić lekarza rodzinnego trzykrotnie w ciągu roku.

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ.U.2015.581 t.j. ze zmianami).


Łódzki:
w odpowiedzi na  e-mail z dnia 28 lipca 2015 r. informujemy, że obowiązujące przepisy prawa określające zasady udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, nie regulują procedury rezygnacji  ze świadczeń lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej[1]. W związku z tym, w sytuacji, gdy chce Pan zrezygnować z wybranego lekarza POZ, proponujemy zgłosić się do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej (w której podpisał Pan deklaracje wyboru lekarza POZ) i złożyć oświadczenie o rezygnacji z dalszego sprawowania przez nią opieki, a kopię tego oświadczenia prosimy przesłać do wiadomości Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

[1] art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015.581.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. (poz. 779) w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej


Małopolski:
W odpowiedzi na Pana pytanie Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia uprzejmie informuje, że rezygnacja ze świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej może być przez Pana zgłoszona pisemnie do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  w Krakowie ul. Józefa 21, 31-056 Kraków.

W piśmie proszę podać dane personalne i nr PESEL.


Mazowiecki:
Deklaracja wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jest rodzajemcywilnoprawnego oświadczenia woli świadczeniobiorcy, które wywołujeskutki prawne w zakresie określenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnejudzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnejfinansowanych ze środków publicznych. To kwalifikowane oświadczenie wolijest sformalizowane, bowiem przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznychoraz wydanego na ich podstawie rozporządzania Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy,lekarza, pielęgniarkii położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U z 2014 r., poz. 779),określają w sposób bezwzględnie wiążący wymogi stawiane przezustawodawcę tej deklaracji, m.in. dane w niej wskazywane czy też sposóbjej złożenia. Niemniej fakt ten nie pozbawia deklaracji wyboru jejcywilnoprawnego charakteru. Obowiązujące przepisy ww. ustawy nieprzewidują trybu postępowania w przypadku rezygnacji z wybranego lekarzapodstawowej opieki zdrowotnej.Wobec powyższego „wypisanie się” od swojego lekarza POZ możenastąpić przez wyrażenie - oświadczenia woli świadczeniobiorcy,zgodnie z art. 60 kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. t.j.Dz. U. z 2014 r. poz. 121). Powyższy przepis stanowi: „Z zastrzeżeniemwyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynnościprawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, któreujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienietej woli w postaci elektronicznej”


Opolski:
W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że obecnie nie istnieją regulacje dotyczące rezygnacji z wyboru lekarza POZ, z wyjątkiem wypełnienia deklaracji wyboru do innego lekarza POZ


Podkarpacki:
Zignorowali pytanie.  


Podlaski:
Witam, informuję, iż obowiązująca ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity z 2015 roku Dz. U. poz. 581) reguluje kwestie swobody wyboru świadczeniobiorcy w zakresie  miedzy innymi: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej poprzez złożenie oświadczenia woli w postaci deklaracji wyboru lekarza POZ. Rezygnacja z usług danego świadczeniodawcy i dokonanie zmiany na innego lekarza wiąże się ze złożeniem nowej deklaracji. W/W przepis nie reguluje kwestii „wypisania się” od lekarza POZ.


Pomorski:
Odpowiedź przesyłają w postaci skanu wydruku w formacie JPG. Ogólnie piszą, że należy zwrócić się do świadczeniodawcy o wypisanie, prosić o potwierdzenie i przesłać je do oddziału.


Śląski:
Odpowiedź przesyłają w postaci pliku docx. Po otworzeniu takiego załącznika darmowym "Wordem", prezentuje się ona mniej więcej tak:

Świętokrzyski:
W odpowiedzi na Pana e-maila z dnia 28.07.2015 r. uprzejmie informuję, iż zmiana lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) odbywa się poprzez dokonanie nowego, kolejnego wyboru innego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w tym zakresie.  Może Pan także złożyć pisemną rezygnację ze świadczeń opieki zdrowotnej lekarza POZ i pielęgniarki POZ, jeśli jest Pan osobą nieubezpieczoną w  NFZ.

Nadmieniamy, że sposób rozliczenia kosztów wynikających z tytułu realizacji umowy o udzielanie  świadczeń opieki zdrowotnej, zawartej przez Fundusz z placówkami POZ, polega na tzw. metodzie kapitacyjnej. Oznacza to, że comiesięcznie Fundusz przekazuje danej placówce POZ, określone środki finansowe, na podstawie deklaracji wyboru lekarza POZ i pielęgniarki POZ, złożonej przez osobę ubezpieczoną (bądź uprawnioną).            

Przepisy art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581 z późn.zm.) określają, że świadczeniobiorca (tj. osoba ubezpieczona lub uprawniona do świadczeń na podstawie ww. ustawy) ma prawo wyboru lekarza i pielęgniarki POZ oraz prawo do bezpłatnej zmiany lekarza i pielęgniarki POZ (nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym), na zasadach określonych w ww. art. 28 ustawy.


Warmińsko-Mazurski:
Wg. nich nie ma możliwości wypisania się.


Wielkopolski (na tę odpowiedź trzeba było czekać miesiąc):
W odpowiedzi na zadane pytanie uprzejmie informuję, że w obecnym stanie prawnym pacjent nie ma możliwości zrezygnowania z usług lekarza podstawowej opieki zdrowotnej bez złożenia deklaracji wyboru u innego świadczeniodawcy tego zakresu. Ustawodawca nie przewidział możliwości prawnej dokonania przez pacjenta rezygnacji bez zabezpieczenia dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, dlatego żaden przepis nie uwzględnia dokonania takiej rezygnacji w interesującej Pana formie. Co do przedmiotu samego skreślenia z listy aktywnej (listy pacjentów zadeklarowanych do danego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej), taka procedura następuje tylko w dwóch przypadkach:

1)      wobec niepotwierdzenia statusu ubezpieczenia pacjenta przez okres 3 miesięcy, przy założeniu, że pacjent nie przedłoży świadczeniodawcy oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń wraz z wskazaniem tytułu ubezpieczenia;

2)      odmowy udzielenia świadczeń przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (a co za tym idzie skreślenie z listy aktywnej), która może nastąpić w trybie art. 38 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z „ważnych powodów”.
Zachodniopomorski:
Nie ma innej procedury „wypisania się od lekarza POZ” niż zapisując się do nowego. W celu skorzystania z porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej ubezpieczony Pacjent składa w wybranej przez siebie przychodni deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i/lub położnej. Wyboru lub zmiany dokonuje się bezpośrednio u świadczeniodawcy w przychodni i nie trzeba tego faktu potwierdzać w Oddziale Funduszu. Wyboru dokonuje się w imieniu własnym. W imieniu innej osoby deklaracje mogą złożyć pełnoletni opiekunowie lub opiekunowie prawni niepełnoletnich dzieci, bądź innych osób, dla których ustanowiony został opiekun. Deklarację wyboru składa się do konkretnej osoby udzielającej świadczeń: imiennie do lekarza, pielęgniarki. Składając deklarację do POZ, pacjent nie ma obowiązku wybrania wszystkich zakresów świadczeń w tej samej przychodni. Deklarację do lekarza można  złożyć w jednym miejscu, do pielęgniarki w innym, należy jednak rozważyć praktyczne skutki takiego wyboru. Opłata za czwartą i kolejną w roku kalendarzowym zmianę lekarza/pielęgniarki. Pacjent ma prawo do wyboru podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) nie częściej niż trzy razy w roku. W przypadku czwartej i kolejnej w roku kalendarzowym zmiany lekarza/ pielęgniarki/należy wnieść opłatę w wysokości 80 złotych. Opłatę należy uiścić  na konto Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Opłaty  nie pobiera się w przypadku: zmiany miejsca zamieszkania przez pacjenta, zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza/pielęgniarkę podstawowej opieki  zdrowotnej,   a także innych przyczyn niezależnych od woli pacjenta.


Podsumowanie
Najbardziej podoba mi się odpowiedź Łódzkiego OW. Jest na temat, tłumaczy czemu jest tak jak jest, podaje źródło informacji i proponuje rozwiązanie problemu. Pochwalić również należy Małopolski OW, który udzielił odpowiedzi po paru godzinach od wysłania emaila.

Niestety większość oddziałów nie potrafi (albo nie chce) udzielić informacji w ten sposób. Nie dość, że piszą nieprawdę to często muszą dorzucić informacje nie na temat (np. ile razy w ciągu roku można zmienić za darmo lekarza). Brak odpowiedzi od Dolnośląskiego (który nawet nie posiada adresu email) i Podkarpackiego OW pozostawię bez komentarza.

P.S.
Gdyby ktoś tu trafił szukając informacji gdzie się można zapisać do lekarza rodzinnego, to listę placówek w poszczególnych województwach można znaleźć w naszym serwisie: 
DolnośląskieKujawsko Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko Mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie.